Informatie


Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes

Kinderdagverblijf & BSO De Droomengeltjes is een zelfstandig dagverblijf, waar veiligheid en eigenheid van het kind centraal staan. Wij bieden een gezellig kinderdagverblijf met een open sfeer waar met ieder kind op zijn eigen niveau en behoefte gewerkt wordt.
Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Maar ook voor kinderen van 4 tot 12 jaar in de vorm van buitenschoolse opvang. Het dagverblijf is het gehele jaar open (met uitzondering van nationale feestdagen zoals genoemd in de CAO Kinderopvang, 2 studiedagen per jaar), op werkdagen van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes en in het pedagogisch beleid van Buitenschoolse opvang wordt de doelstelling verwoord. Onze doelstelling zijn om de kinderen op te voeden tot zelfbewuste en zelfstandige personen, die positief in het leven staan, respect hebben voor anderen, maar ook voor zichzelf opkomen en zichzelf durven zijn. Omgeving speelt daarbij een grote rol. Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waar vertrouwen, liefde, geborgenheid en respect centraal staan waarbij ieder kind in zijn/haar waarde wordt gelaten en waar ze welkom zijn. Speciale begeleiding gaat uit naar kinderen die extra aandacht nodig hebben op een van de gebieden van hun ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de taalontwikkeling of motoriek.

Onze pedagogische uitgangspunten

Als kinderdagopvang hebben wij pedagogische uitgangspunten die in ons pedagogisch beleid worden beschreven. Aanbod komen onze kijk op opvoeden, de opvang en ontwikkeling stimuleren van de kinderen. Wij besteden aandacht aan het pedagogische doel, dat wij in onze kinderopvang nastreven en de 4 kerncompetenties die binnen de kinderopvang fundamenteel en essentieel zijn, namelijk:

  • Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid aan kinderen
  • Het bevorderen van persoonlijke competenties
  • Het bevorderen van sociale competenties
  • Het aanbieden van regels, normen, waarden en cultuur

Toelichting competenties: kunt u onderin zien.

1 Emotionele veiligheid: bieden betekent dat we zorgen dat het kind weet waar het aan toe is, waar grenzen en kaders liggen. De gang van zaken en de houding van de pedagogisch medewerkers zijn voorspelbaar. Wij zijn van mening dat op deze manier het kind ruimte krijgt om te zijn wie ze zijn en willen zijn met alles er op en er aan. Er wordt door ons voorspelbaar gedrag houvast geboden aan de kinderen.

Wij doen dit door bekende gezichten van groepsgenootjes en pedagogisch medewerkers in de stamgroep te houden, een min of meer voorspelbare dagindeling en een soepel verloop van de dag aan te bieden. Er zijn duidelijke regels en is er continuïteit in de wijze van begeleiding van de kinderen.

Vragen als welke visie wij hebben met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen ons kinderdagverblijf en BSO, hoe wij werken, waar wij vanuit gaan, waar staan wij voor en waar streven wij naar in de praktijk, verdienen allemaal antwoorden. Deze antwoorden zijn terug te zien in de dagelijkse handelwijze van en in de overdracht door de pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes.

2 De persoonlijke competenties: stimuleren, doen we door oog te hebben voor de specifieke talenten en beperkingen van een kind. Materialen en activiteiten aan te bieden die het kind optimale omstandigheden geven om zich te ontwikkelen binnen zijn eigen unieke ontwikkelingsproces. We geven kinderen de ruimte, zodat hun zelfvertrouwen kan groeien. Het heeft ook te maken met weerbaarheid, eigenwaarde, flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met verschillende situaties. Het bieden van gevarieerde spelmogelijkheden moedigt kinderen aan om nieuwe dingen te proberen. We laten kinderen zelf kiezen wat hij/zij willen doen, aangaande spelactiviteiten en eventueel knutselwerkjes. Kinderen de dingen zoveel mogelijk zelfstandig en op hun eigen manier dingen te laten doen, sturen het gedrag op een positieve en respectvolle manier.Door onze jonge start, zijn wij nog niet geheel klaar met het schrijven van ons kwaliteitssysteem, die wij samen met het personeel ook werkbaar moeten maken. Wat wij beschreven hebben kan jaarlijks ter verbetering aangepast worden en wij leggen dit ook voor aan onze oudercommissie. Jaarlijks doen wij een risico inventarisatie op veiligheid en gezondheid.

3 De sociale competenties: stimuleren betekent dat we gericht begeleiden en dingen aan leren, die de interacties met de andere kinderen veilig laten verlopen. Hoe wij dit doen bijvoorbeeld met baby’s beleven wij zelf al heel veel plezier aan. Met een baby op schoot, zelf eerst verschillende geluidjes te maken en door te lachen, kan de baby contact met ons maken door terug te lachen. De baby reageert en communiceert op deze manier met ons. We stimuleren het contact met andere kinderen door bijvoorbeeld baby’s op een speelkleed bij elkaar te leggen.

We respecteren dat kinderen op de peuter-/dreumes leeftijd vooral naast elkaar willen spelen. Toch proberen wij ze te leren samen, te gaan spelen door andere kinderen bij hun spel te betrekken. Indien nodig sturen of verrijken we het spel door als pedagogisch medewerker mee te spelen en indien nodig kleine conflictjes te voorkomen. Kinderen laten we zien dat aandacht verdeeld moet worden en dat je soms even op je beurt moet wachten.

 Wat wij beschreven hebben kan jaarlijks ter verbetering aangepast worden en wij leggen dit ook voor aan onze oudercommissie. Jaarlijks doen wij een risico inventarisatie op veiligheid en gezondheid.

4 Met de overdracht van normen en waarden: willen we de kinderen de elementen geven, die het hen mogelijk maken te functioneren als een waardevol lid van de maatschappij waarin wij leven. Normen en waarden zijn de spelregels van de maatschappij. Waarden zijn dingen die algemeen belangrijk worden gevonden of te maken hebben met rechtvaardigheid en het helpen van anderen, bijvoorbeeld respect en eerlijkheid. Kinderen leggen dit uit als “lief en stout” of “gemeen en aardig”. Onze pedagogisch medewerkers leggen normen waarden niet op, maar “leven ze voor” door zelf het goede voorbeeld te geven. Zij leggen kinderen de gevolgen van hun gedrag uit. Zo ervaren kinderen de grenzen en leren ze zich in te leven in de gevoelens van anderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich houden aan de sociale regels en dat ze proberen hun eigen gedrag te controleren. Met een goede stimulans naar de kinderen bemoedigen wij hun aan, indien nodig, voor zichzelf op te komen. Buitenlandse ouder(s)/verzorger(s) proberen we bekend te maken met de algemeen gangbare Nederlandse normen en waarden en – als het niet nadelig is voor de groep – passen we ons aan individuele kinderen aan. We streven er altijd naar om eventuele meningsverschillen op een respectvolle en gelijkwaardige manier uit te praten.

Mocht u na deze korte uitleg willen lezen, hoe wij daar in de praktijk mee omgaan, dan kunt u ons pedagogisch beleid vragen aan de pedagogisch medewerkers op de groep. Het ligt er altijd ter inzage. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u natuurlijk altijd bij de pedagogisch medewerker of locatie manager terecht voor meer toelichting of uitleg.

Klik hier voor onze pedagogisch beleid KDV

Klik hier voor onze pedagogisch beleid BSO